چین

ديوار چين (به چيني: 中国的长城) مرز كشور پهناور چين با قبايل جنگجوي شمالي – مغول، منچوري و هان – بوده است و درتاريخ و فرهنگ مردمان چين جايگاه ويژه اي دارد. دو واژه “ديوار” و “شهر” در خط نوشتاري چيني يكي هستند كه نشان ميدهد مفهوم ديوارسازي براي پاسداري از شهر ها تا چه اندازه در نزد مردم چين اهميت داشته است