موزه آكروپوليس یونان

“پارتئون” فاصله دارد. اين ساختمان مدرن براي نگهداري اثار ارزشمند بدست امده از كاوش هاي تپه اكرپوليس بنا شد و پس از بناي ان، عتيقه هاي يوناني از كشور هاي ديگر پس گرفته شد تا همه در يك جا نگهداري شوند. بعنوان مثال، سنگهاي مرمر پارتئون از انگليس اورده شد تا در موطن اصلي خود در معرض تماشا باشند.