کولوسیوم ایتالیا

‌ در امپراتوري روم بوده است. گفته ميشود ۵۰ تا ۸۰ هزار تماشاچي در ان گرد مي امده اند و ۸۰ درب ورودي داشته است. اين بنا به فرمان امپراتور” وسپاسيان” بين سالهاي ۶۹ تا ۷۰ ميلادي پايه‌گذاري شد. پس از آن، پسرش تيتوس – در سال ۸۰ ميلادي – ساخت آن را در زمين‌هاي باتلاقي ميان تپه‌هاي اسكوئيلين و كائلين به پايان برد